Regulamin organizacyjny

 1. Podstawy prawne – Podmiot leczniczy, działa na podstawie obwiązujących aktów prawnych,w tym w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.( Dz. U. Nr 112,poz 654)
  2. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2010 r. Nr 220,poz 1447i Nr 239, poz 1593)
  3. Wpisie do ewidencji gospodarczej numer 14569/2005/KB
  4. innych przepisów prawa
 2. Firma/nazwa podmiotu – Gabinet masażu i rehabilitacji „Klinika witaminy „ Katarzyna Bichalska-Daniel 42-600 Tarnowskie Góry ul.Wyszyńskiego 9
 3. Regulamin obowiązuje
  1. Wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorce wskazanego w punkcie 2 w ramach prowadzonej działalności leczniczej,niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia
  2. Wszystkich pacjentów,którym udzielane są świadczenia zdrowotne.
 4. Cele i zadania podmiotu leczniczego
  1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielenie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy:
   • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej,
   • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
   • dobór odpowiedniej techniki masażu w zależności od jednostki chorobowej,
   • dobór odpowiedniej kroplówki/wlewu żylnego w zależności od jednostki chorobowej,
   • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
   • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
   • inne zadania zlecone przez Kierownika podmiotu leczniczego.
 5. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego – W skład firmy wchodzą:
  1. Dwa gabinety zabiegowe
  2. Pomieszczenie socjalne
  3. Zaplecze
  4. Toaleta
  5. Poczekalnia/recepcja
 6. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych – W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:
   1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie wlewów kroplowych – medycyny estetycznej
 7. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych – Miejsce udzielania świadczeń: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Wyszyńskiego 9
 8. Organizacja i zadania zakładu leczniczego
  1. Gabinet masażu i rehabilitacji „Klinika witaminy” Katarzyna Bichalska-Daniel kieruje i reprezentuje -właściciel.
  2. Kierownik ( dr n. medycznych Marcin Gładki ) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników
  3. Kierownik i właściciel placówki leczniczej odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach
  4. Podczas nieobecności właściciela podmiotu leczniczego, zastępuje go kierownik.
  5. Podczas nieobecności kierownika podmiotu leczniczego zastępuje go upoważniony przez niego pracownik
  6. Do obowiązków i uprawnień właściciela należy:
   • organizowanie i kierowanie pracą pozostałych pracowników.
   • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pozostałych pracowników.
   • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia,wynagrodzenia,karania i zwalniania pracowników.
  7. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:
   • organizowanie i kierowanie pracą pozostałych pracowników.
   • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pozostałych pracowników.
 9. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym
  1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu wlewów kroplowych, w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń
  2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
  3. Rejestracja pacjentów odbywa się:
   • osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie )
   • telefonicznie: 662 204 574
   • mailowo: zapisy@klinikawitaminy.pl, kasia_bichalska@op.pl z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego
  4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
  5. Podmiot leczniczy udziela wyłącznie płatnych świadczeń zdrowotnych.
  6. Świadczenia zdrowotne realizowane są w soboty 8.30-15.30, i w wybrane dni powszednie.
  7. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
  8. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
  9. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym
  10. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej
 10. Opłaty za świadczenia zdrowotne
  1. Podmiot leczniczy udziela wyłącznie odpłatnych świadczeń zdrowotnych,zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej: www.klinikawitaminy.pl
  2. W podmiocie leczniczym płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym.
 11. Do głównych zadań organizacyjnych w gabinecie masażu i rehabilitacji należą
  • Realizacja zadań podmiotu i celu do którego został on utworzony,określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie,
  • kompletne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków
  • dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego
  • udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji ,gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielonego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna,osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku
  • zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu
  • przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej,karty praw pacjenta,
  • wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
 12. Do podstawowych zadań organizacyjnych w gabinecie masażu i rehabilitacji należą
  • Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, i zapoznanie się z historia choroby
  • Określenie kierunku leczenia
  • dobór odpowiedniej kroplówki w zależności od jednostki chorobowej.
  • Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne ,wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorce będącego podmiotem leczniczym.
 13. Dokumentacja pacjenta: zgoda klienta
  • Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych osobowych pacjentów zgodnie z przepisami z 10 maja 2018 i zgodnie z projektem ustawy oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  • Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
  • Podmiot leczniczy nie przechowuje dokumentacji medycznej (tylko w sytuacji ,jeśli potrzebna jest konsultacja ze specjalistą lub innym fizjoterapeutą)
  • Podmiot leczniczy na prośbę pacjenta może wystawić zaświadczenie o przebytej rehabilitacji ,pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
  • Podmiot leczniczy może wystawić odpowiednie zaświadczenia o stanie zdrowia i przebytej rehabilitacji na prośbę ministra spraw zdrowia,sądu,prokuratora,lekarza sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem.
  • Podmiot leczniczy może wystawić opinię o przeprowadzonej rehabilitacji i udostępnić dokument organowi rentowemu oraz zespołowi do spraw orzekania o niepełnosprawności ,w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
  • Podmiot leczniczy może wystawić odpowiednie zaświadczenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych za zgodą pacjenta.
  • Za udostępnienie zaświadczenia o przebytej rehabilitacji ,nie pobiera się opłat.
 14. Prawa pacjenta – W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie masażu i rehabilitacji pacjent ma prawo do:
  • poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
  • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
  • rzetelnej informacji o stanie zdrowia
  • wyrażenie zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy,po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach i leczeniu
  • Pacjent ,którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie masażu i rehabilitacji ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.
  • Pacjenci mają prawo zgłoszenia uwag ,wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki.Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
  • Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, a także przepisach odrębnych
 15. Obowiązki pacjenta
  • Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, e-papierosów,oraz innych używek oraz spożywania alkoholu na terenie Gabinetu masażu i rehabilitacji,
  • przestrzeganie higieny osobistej,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
  • przestrzeganie zaleceń fizjoterapeuty,
  • przestrzeganie godzin i dni wizyty w Gabinecie masażu i rehabilitacji.
  • Pacjent swoją nie obecność powinien zgłosić do 6 godzin przed zaplanowaną wizyta w Gabinecie masażu i rehabilitacji.
  • Pacjent, który wykupił pakiet rehabilitacyjny, bądź pakiet masaży, a nie zgłosił swojej nieobecności, nie później niż 6 godzin przed ustalonym terminem wizyty, wartość wizyty przepada ( kwota pokrywa straty związane z przygotowaniem gabinetu i opłacenie fizjoterapeuty )
  • Pacjent ,który wykupił pakiet rehabilitacyjny, bądź pakiet masaży, może wykorzystać pakiet w ciągu roku od daty zakupu. Istnieje możliwość wykorzystania pakietu przez inną osobę, wskazaną przez kupującego. Wykupiony wcześniej pakiet nie podlega wymianie na gotówkę.
  • Karnety,bony,vouchery podarunkowe są do wykorzystania przy każdym zabiegu dostępnym w cenniku, i mają ograniczenie okresu ważności,jeden miesiąc od daty otrzymania bonu. Istnieje możliwość przekazania karnetu innej osobie. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie i nie podlega wymianie na gotówkę. Prosimy o przemyślane zakupy.
  • Pacjent ,którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie masażu i rehabilitacji ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu
  • Pacjenci mają prawo zgłoszenia uwag ,wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki.Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie
 16. W jakim przypadku podmiot leczniczy może odmówić wykonanie zabiegu
  • Jeśli pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, które naruszają godność osobistą fizjoterapeuty,
  • jeśli fizjoterapeuta uzna ,że zagraża to zdrowiu pacjenta,
  • Fizjoterapeuta może przerwać wykonywanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia pacjenta lub wystąpienia zmian w wyglądzie skóry
 17. Regulamin
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2018 roku jest podpisany przez właściciela i kierownika firmy oraz jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych , jak również na stronie internetowej www.klinikawitaminy.pl i dostępna dla osób których dotyczy.
  2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.